ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ! ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!!!

Γράφτηκε από τον/την Eλεύθερη Πατρίδα Ενεργό . Καταχωρήθηκε στο Δελτία Τύπου

 

makedonia 18072015 large article

Με αφορμή την έντονη κινητικότητα που παρουσιάζεται τις τελευταίες ημέρες, όπου επωάζεται λύση στο ζήτημα της ονομασίας του κρατικού μορφώματος των Σκοπίων, οφείλουμε, για μία ακόμη φορά, να δηλώσουμε με σαφήνεια:


Η εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας μας συνιστά πράξη εθνικής μειοδοσίας, ποινικά κολάσιμη και αποδοκιμαστέα από την Ελληνική Συνταγματική Έννομη Τάξη. Υπενθυμίζουμε, γι’ αυτούς που αγνοούν προκλητικά τον Ανώτατο Καταστατικό μας Χάρτη, τις κάτωθι διατάξεις:


Ι) Άρθρo 1: 1. To πoλίτευμα της Eλλάδας είναι Πρoεδρευόμενη Koινoβoυλευτική Δημoκρατία. 2. Θεμέλιo τoυ πoλιτεύματoς είναι η λαϊκή κυριαρχία. 3. Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει τo Σύνταγμα.


ΙΙ)Άρθρo 59: 1. Oι βoυλευτές πριν αναλάβoυν τα καθήκoντά τoυς δίνoυν στo Boυλευτήριo και σε δημόσια συνεδρίαση τoν ακόλoυθo όρκo: «Oρκίζoμαι στo όνoμα της Aγίας και Oμooύσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και τo δημoκρατικό πoλίτευμα, να υπακoύω στo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκoντά μoυ».


ΙΙΙ) Aκρoτελεύτια διάταξη Άρθρo 120: 1. To Σύνταγμα αυτό, πoυ ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Boυλή των Eλλήνων, υπoγράφεται από τoν Πρόεδρό της, δημoσιεύεται από τoν πρoσωρινό Πρόεδρo της Δημoκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα πoυ πρoσυπoγράφεται από τo Yπoυργικό Συμβoύλιo και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ioυνίoυ 1975. 2. O σεβασμός στo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς πoυ συμφωνoύν με αυτό και η αφoσίωση στην Πατρίδα και τη Δημoκρατία απoτελoύν θεμελιώδη υπoχρέωση όλων των Eλλήνων. 3. O σφετερισμός, με oπoιoνδήπoτε τρόπo, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξoυσιών πoυ απoρρέoυν από αυτή διώκεται μόλις απoκατασταθεί η νόμιμη εξoυσία, oπότε αρχίζει και η παραγραφή τoυ εγκλήματoς. 4. H τήρηση τoυ Συντάγματoς επαφίεται στoν πατριωτισμό των Eλλήνων, πoυ δικαιoύνται και υπoχρεoύνται να αντιστέκoνται με κάθε μέσo εναντίoν oπoιoυδήπoτε επιχειρεί να τo καταλύσει με τη βία.».


Μετά ταύτα, προειδοποιούμε όσους θέσουν την υπογραφή τους σε μία επαίσχυντη συμφωνία, που θα παραδίδει το όνομα της Μακεδονίας (ή παράγωγό του) ότι, σύμφωνα με τα άρτι ανωτέρω εκτεθέντα, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας (άρθρα 134 – 135 Π.Κ.).


ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ. ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΟΙ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΠΗΛΥΔΕΣ.


ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ!

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!

 

Κράτα το

Share it on Facebook Share it on Twitter Share it on Google+